Tour tháng Tư – Thăm hệ thống âm thanh của các audiophile quận 9

1. Buổi test dây tại phòng nghe Anh Khôi

 

2. Hệ thống âm thanh Anh Hưng (Metalwork)

 

3. Hệ thống âm thanh Ông Lê Đức (Audio 13)