April Tour – Visiting audiophiles’ audio system in 9 District, Saigon

1. Buổi test dây tại phòng nghe Anh Khôi

 

2. Hệ thống âm thanh Anh Hưng (Metalwork)

 

3. Hệ thống âm thanh Ông Lê Đức (Audio 13)